divendres, 9 de maig de 2014

ASSEMBLEA GENERAL 2014

CONVOCATÒRIA D’ ASSEMBLEES GENERALS EXTRAORDINÀRIES 2014

ASSOCIACIÓ MUSICAL “VERGE DE L’ERMITANA” DE PENÍSCOLA
ASSOCIACIÓ CULTURAL “ESCOLA DE MÚSICA CIUTAT DE PENÍSCOLA”

De conformitat amb el que estableixen els estatuts socials de les nostres associacions, es convoquen assemblees generals, en sessions extraordinàries per ambdues associacions a la nostra seu social, el dia 7 de juny de 2014 en les següents convocatòries:

ASSOCIACIÓ MUSICAL “VERGE DE L’ERMITANA” DE PENÍSCOLA
1a convocatòria a les 17:15 h. i 2a convocatòria a les 17:30 h.

ASSOCIACIÓ CULTURAL “ESCOLA DE MÚSICA CIUTAT DE PENÍSCOLA”
1a convocatòria a les 18:15 h. i 2a convocatòria a les 18:30 h.
  
ORDRE DEL DIA PER AMBDUES ASSEMBLEES

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2013
3. Aprovació del pressupost de l'exercici 2014
4.  Eleccions per a la nova Junta Directiva
5.  Precs i preguntes