diumenge, 9 de juny de 2013

Convocatòria d'Assemblea General Ordinària Any 2013


ASSOCIACIÓ MUSICAL VERGE DE L'ERMITANA
De conformitat  amb el que establixen els Estatuts Socials, i en compliment de l'acord de la Junta Directiva adoptat el dia 4 de maig del 2013, es convoca Assemblea General en sessió Ordinària que tindrà lloc en primera convocatòria el dia 15 de juny a les 17:15 hores en la seu de l'Associació, i en segona convocatòria, de no existir quòrum en la primera, per al mateix dia i lloc a les 17:30 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.      Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió anterior.
2.      Canvis en la Junta Directiva.
3.      Aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2012.
4.      Aprovació de l'exercici 2013.
5.      Precs i preguntes.
  
 -----------------------------------------------------------------------


ASSOCIACIÓ CULTURAL ESCOLA DE MÚSICA CIUTAT DE PENÍSCOLA

De conformitat  amb el que establixen els Estatuts Socials, i en compliment de l'acord de la Junta Directiva adoptat el dia 4 de maig del 2013, es convoca Assemblea General en sessió Ordinària que tindrà lloc en primera convocatòria el dia 15 de juny a les 18:00 hores en la seu de l'Associació, i en segona convocatòria, de no existir quòrum en la primera, per al mateix dia i lloc a les 18:15 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.      Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió anterior.
2.      Canvis en la Junta Directiva.
3.      Aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2012.
4.      Aprovació de l'exercici 2013.
5.      Precs i preguntes.
  

Sense un altre particular i esperant la seua assistència, aprofite l'ocasió per a saludar-li molt cordialment.

Peníscola, 4 de maig de 2013
  
Manuel Beltran Biosca

President